A la une / Alerte

Infirmiers, sage-femme


afficher_horaires): $horaires = $fiche->HORAIRES->Horaire; //echo count($horaires); if(count($horaires) > 0) { $jours = array( "LUNDI"=>1, "MARDI"=>2, "MERCREDI"=>3, "JEUDI"=>4, "VENDREDI"=>5, "SAMEDI"=>6, "DIMANCHE"=>7 ); $dates = ''; $ladatedu = (string)$fiche->PERIODE_DU; $ladateau = (string)$fiche->PERIODE_AU; if($ladatedu == $ladateau) { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.' '.$newDateDuNumAnnee.''; $dates .= '
'; } else { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.'
'.$newDateDuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; } if(isset($ladateau) && (string)$ladateau != (string)$ladatedu){ $originalDateAu = str_replace('/','-',$ladateau); $newDateAuJourSemaine = getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateAu)); $newDateAuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateAu)); $dates .= '
-
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateAuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNomDuMois.'
'.$newDateAuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; $dates .= '
'; } $horaires = $fiche->xpath("HORAIRES/Horaire[DATE_DEBUT='".$ladatedu."' and DATE_FIN='".$ladateau."']"); $hh = 0; $heur = ''; foreach ($horaires as $key => $horaire): // Nouvelles dates foreach($horaire->HEURES->Heure as $heure) { $jourlettre =''; $comptejour =0; foreach($jours as $cle => $jour){ if($horaire->HEURES->Heure->$cle && (string)$horaire->HEURES->Heure->$cle == "O"){ $comptejour++; $jourlettre .= ($jourlettre != '') ? ','.getJoursSemaine($jour) : getJoursSemaine($jour); } } if($comptejour==7){ $heur .= JTEXT::_('Tous les jours'); } else{ $heur .= $jourlettre; } //print_r($heure); $hdeb = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_DEBUT); $hfin = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_FIN); if($hh > 1 ) { $heur .= ' / '; } if($hdeb!='') { if($hdeb==$hfin || $hfin < $hdeb) $heur .= ' '.JTEXT::_('à partir de ').' '.$hdeb; else $heur .= ' '.JTEXT::_('de').' '.$hdeb.' '.JTEXT::_('à').' '.$hfin; } $hh++; } /*}*/ /*if($heur != ''){ $dates .= "
".$heur; } endforeach; echo $dates; }*/ ?>

Séverine KOPP

Infirmière

  • 4 route de Reichshoffen 67110 Niederbronn les Bains - 03 88 09 99 02

afficher_horaires): $horaires = $fiche->HORAIRES->Horaire; //echo count($horaires); if(count($horaires) > 0) { $jours = array( "LUNDI"=>1, "MARDI"=>2, "MERCREDI"=>3, "JEUDI"=>4, "VENDREDI"=>5, "SAMEDI"=>6, "DIMANCHE"=>7 ); $dates = ''; $ladatedu = (string)$fiche->PERIODE_DU; $ladateau = (string)$fiche->PERIODE_AU; if($ladatedu == $ladateau) { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.' '.$newDateDuNumAnnee.''; $dates .= '
'; } else { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.'
'.$newDateDuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; } if(isset($ladateau) && (string)$ladateau != (string)$ladatedu){ $originalDateAu = str_replace('/','-',$ladateau); $newDateAuJourSemaine = getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateAu)); $newDateAuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateAu)); $dates .= '
-
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateAuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNomDuMois.'
'.$newDateAuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; $dates .= '
'; } $horaires = $fiche->xpath("HORAIRES/Horaire[DATE_DEBUT='".$ladatedu."' and DATE_FIN='".$ladateau."']"); $hh = 0; $heur = ''; foreach ($horaires as $key => $horaire): // Nouvelles dates foreach($horaire->HEURES->Heure as $heure) { $jourlettre =''; $comptejour =0; foreach($jours as $cle => $jour){ if($horaire->HEURES->Heure->$cle && (string)$horaire->HEURES->Heure->$cle == "O"){ $comptejour++; $jourlettre .= ($jourlettre != '') ? ','.getJoursSemaine($jour) : getJoursSemaine($jour); } } if($comptejour==7){ $heur .= JTEXT::_('Tous les jours'); } else{ $heur .= $jourlettre; } //print_r($heure); $hdeb = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_DEBUT); $hfin = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_FIN); if($hh > 1 ) { $heur .= ' / '; } if($hdeb!='') { if($hdeb==$hfin || $hfin < $hdeb) $heur .= ' '.JTEXT::_('à partir de ').' '.$hdeb; else $heur .= ' '.JTEXT::_('de').' '.$hdeb.' '.JTEXT::_('à').' '.$hfin; } $hh++; } /*}*/ /*if($heur != ''){ $dates .= "
".$heur; } endforeach; echo $dates; }*/ ?>

Fabienne PENNA

Infirmière

  • 4 route de Reichshoffen 67110 Niederbronn les Bains - 03 88 09 99 02

afficher_horaires): $horaires = $fiche->HORAIRES->Horaire; //echo count($horaires); if(count($horaires) > 0) { $jours = array( "LUNDI"=>1, "MARDI"=>2, "MERCREDI"=>3, "JEUDI"=>4, "VENDREDI"=>5, "SAMEDI"=>6, "DIMANCHE"=>7 ); $dates = ''; $ladatedu = (string)$fiche->PERIODE_DU; $ladateau = (string)$fiche->PERIODE_AU; if($ladatedu == $ladateau) { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.' '.$newDateDuNumAnnee.''; $dates .= '
'; } else { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.'
'.$newDateDuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; } if(isset($ladateau) && (string)$ladateau != (string)$ladatedu){ $originalDateAu = str_replace('/','-',$ladateau); $newDateAuJourSemaine = getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateAu)); $newDateAuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateAu)); $dates .= '
-
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateAuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNomDuMois.'
'.$newDateAuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; $dates .= '
'; } $horaires = $fiche->xpath("HORAIRES/Horaire[DATE_DEBUT='".$ladatedu."' and DATE_FIN='".$ladateau."']"); $hh = 0; $heur = ''; foreach ($horaires as $key => $horaire): // Nouvelles dates foreach($horaire->HEURES->Heure as $heure) { $jourlettre =''; $comptejour =0; foreach($jours as $cle => $jour){ if($horaire->HEURES->Heure->$cle && (string)$horaire->HEURES->Heure->$cle == "O"){ $comptejour++; $jourlettre .= ($jourlettre != '') ? ','.getJoursSemaine($jour) : getJoursSemaine($jour); } } if($comptejour==7){ $heur .= JTEXT::_('Tous les jours'); } else{ $heur .= $jourlettre; } //print_r($heure); $hdeb = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_DEBUT); $hfin = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_FIN); if($hh > 1 ) { $heur .= ' / '; } if($hdeb!='') { if($hdeb==$hfin || $hfin < $hdeb) $heur .= ' '.JTEXT::_('à partir de ').' '.$hdeb; else $heur .= ' '.JTEXT::_('de').' '.$hdeb.' '.JTEXT::_('à').' '.$hfin; } $hh++; } /*}*/ /*if($heur != ''){ $dates .= "
".$heur; } endforeach; echo $dates; }*/ ?>

Emmanuelle BRUNNER

Infirmière

  • 4 route de Reichshoffen 67110 Niederbronn les Bains - 03 88 09 99 02

afficher_horaires): $horaires = $fiche->HORAIRES->Horaire; //echo count($horaires); if(count($horaires) > 0) { $jours = array( "LUNDI"=>1, "MARDI"=>2, "MERCREDI"=>3, "JEUDI"=>4, "VENDREDI"=>5, "SAMEDI"=>6, "DIMANCHE"=>7 ); $dates = ''; $ladatedu = (string)$fiche->PERIODE_DU; $ladateau = (string)$fiche->PERIODE_AU; if($ladatedu == $ladateau) { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.' '.$newDateDuNumAnnee.''; $dates .= '
'; } else { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.'
'.$newDateDuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; } if(isset($ladateau) && (string)$ladateau != (string)$ladatedu){ $originalDateAu = str_replace('/','-',$ladateau); $newDateAuJourSemaine = getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateAu)); $newDateAuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateAu)); $dates .= '
-
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateAuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNomDuMois.'
'.$newDateAuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; $dates .= '
'; } $horaires = $fiche->xpath("HORAIRES/Horaire[DATE_DEBUT='".$ladatedu."' and DATE_FIN='".$ladateau."']"); $hh = 0; $heur = ''; foreach ($horaires as $key => $horaire): // Nouvelles dates foreach($horaire->HEURES->Heure as $heure) { $jourlettre =''; $comptejour =0; foreach($jours as $cle => $jour){ if($horaire->HEURES->Heure->$cle && (string)$horaire->HEURES->Heure->$cle == "O"){ $comptejour++; $jourlettre .= ($jourlettre != '') ? ','.getJoursSemaine($jour) : getJoursSemaine($jour); } } if($comptejour==7){ $heur .= JTEXT::_('Tous les jours'); } else{ $heur .= $jourlettre; } //print_r($heure); $hdeb = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_DEBUT); $hfin = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_FIN); if($hh > 1 ) { $heur .= ' / '; } if($hdeb!='') { if($hdeb==$hfin || $hfin < $hdeb) $heur .= ' '.JTEXT::_('à partir de ').' '.$hdeb; else $heur .= ' '.JTEXT::_('de').' '.$hdeb.' '.JTEXT::_('à').' '.$hfin; } $hh++; } /*}*/ /*if($heur != ''){ $dates .= "
".$heur; } endforeach; echo $dates; }*/ ?>

Audrey JUNG

Sage-femme Cours de préparation à l'accouchement en milieu aquatique à la piscine de Niederbronn-les-Bains, sur rendez-vous uniquement.

  • 11 rue des primevères 67110 Niederbronn les Bains - 03 88 09 95 85

afficher_horaires): $horaires = $fiche->HORAIRES->Horaire; //echo count($horaires); if(count($horaires) > 0) { $jours = array( "LUNDI"=>1, "MARDI"=>2, "MERCREDI"=>3, "JEUDI"=>4, "VENDREDI"=>5, "SAMEDI"=>6, "DIMANCHE"=>7 ); $dates = ''; $ladatedu = (string)$fiche->PERIODE_DU; $ladateau = (string)$fiche->PERIODE_AU; if($ladatedu == $ladateau) { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.' '.$newDateDuNumAnnee.''; $dates .= '
'; } else { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.'
'.$newDateDuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; } if(isset($ladateau) && (string)$ladateau != (string)$ladatedu){ $originalDateAu = str_replace('/','-',$ladateau); $newDateAuJourSemaine = getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateAu)); $newDateAuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateAu)); $dates .= '
-
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateAuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNomDuMois.'
'.$newDateAuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; $dates .= '
'; } $horaires = $fiche->xpath("HORAIRES/Horaire[DATE_DEBUT='".$ladatedu."' and DATE_FIN='".$ladateau."']"); $hh = 0; $heur = ''; foreach ($horaires as $key => $horaire): // Nouvelles dates foreach($horaire->HEURES->Heure as $heure) { $jourlettre =''; $comptejour =0; foreach($jours as $cle => $jour){ if($horaire->HEURES->Heure->$cle && (string)$horaire->HEURES->Heure->$cle == "O"){ $comptejour++; $jourlettre .= ($jourlettre != '') ? ','.getJoursSemaine($jour) : getJoursSemaine($jour); } } if($comptejour==7){ $heur .= JTEXT::_('Tous les jours'); } else{ $heur .= $jourlettre; } //print_r($heure); $hdeb = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_DEBUT); $hfin = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_FIN); if($hh > 1 ) { $heur .= ' / '; } if($hdeb!='') { if($hdeb==$hfin || $hfin < $hdeb) $heur .= ' '.JTEXT::_('à partir de ').' '.$hdeb; else $heur .= ' '.JTEXT::_('de').' '.$hdeb.' '.JTEXT::_('à').' '.$hfin; } $hh++; } /*}*/ /*if($heur != ''){ $dates .= "
".$heur; } endforeach; echo $dates; }*/ ?>

Raymonde WOLF

Infirmière

  • 4 route de Reichshoffen 67110 Niederbronn les Bains - 03 88 09 99 02

Vanessa à votre service

Aide à domicile et auxiliaire de vie. Entretien courant de la maison et aide au quotidien. Interventions sur les communes de Niederbronn-les-Bains, Mertzwiller, Pfaffenhoffen et Bitche. Paiement accepté : chèque, virement...

  • 3 rue des Erables 67110 Niederbronn les Bains - 06 60 25 69 39

afficher_horaires): $horaires = $fiche->HORAIRES->Horaire; //echo count($horaires); if(count($horaires) > 0) { $jours = array( "LUNDI"=>1, "MARDI"=>2, "MERCREDI"=>3, "JEUDI"=>4, "VENDREDI"=>5, "SAMEDI"=>6, "DIMANCHE"=>7 ); $dates = ''; $ladatedu = (string)$fiche->PERIODE_DU; $ladateau = (string)$fiche->PERIODE_AU; if($ladatedu == $ladateau) { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.' '.$newDateDuNumAnnee.''; $dates .= '
'; } else { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.'
'.$newDateDuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; } if(isset($ladateau) && (string)$ladateau != (string)$ladatedu){ $originalDateAu = str_replace('/','-',$ladateau); $newDateAuJourSemaine = getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateAu)); $newDateAuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateAu)); $dates .= '
-
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateAuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNomDuMois.'
'.$newDateAuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; $dates .= '
'; } $horaires = $fiche->xpath("HORAIRES/Horaire[DATE_DEBUT='".$ladatedu."' and DATE_FIN='".$ladateau."']"); $hh = 0; $heur = ''; foreach ($horaires as $key => $horaire): // Nouvelles dates foreach($horaire->HEURES->Heure as $heure) { $jourlettre =''; $comptejour =0; foreach($jours as $cle => $jour){ if($horaire->HEURES->Heure->$cle && (string)$horaire->HEURES->Heure->$cle == "O"){ $comptejour++; $jourlettre .= ($jourlettre != '') ? ','.getJoursSemaine($jour) : getJoursSemaine($jour); } } if($comptejour==7){ $heur .= JTEXT::_('Tous les jours'); } else{ $heur .= $jourlettre; } //print_r($heure); $hdeb = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_DEBUT); $hfin = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_FIN); if($hh > 1 ) { $heur .= ' / '; } if($hdeb!='') { if($hdeb==$hfin || $hfin < $hdeb) $heur .= ' '.JTEXT::_('à partir de ').' '.$hdeb; else $heur .= ' '.JTEXT::_('de').' '.$hdeb.' '.JTEXT::_('à').' '.$hfin; } $hh++; } /*}*/ /*if($heur != ''){ $dates .= "
".$heur; } endforeach; echo $dates; }*/ ?>

Thierry KOPP

Infirmier

  • 14 rue de la république 67110 Niederbronn les Bains - 03 88 73 32 81

afficher_horaires): $horaires = $fiche->HORAIRES->Horaire; //echo count($horaires); if(count($horaires) > 0) { $jours = array( "LUNDI"=>1, "MARDI"=>2, "MERCREDI"=>3, "JEUDI"=>4, "VENDREDI"=>5, "SAMEDI"=>6, "DIMANCHE"=>7 ); $dates = ''; $ladatedu = (string)$fiche->PERIODE_DU; $ladateau = (string)$fiche->PERIODE_AU; if($ladatedu == $ladateau) { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.' '.$newDateDuNumAnnee.''; $dates .= '
'; } else { $originalDateDu = str_replace('/','-',$ladatedu); $newDateDuJourSemaine =getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateDu)); $newDateDuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateDu))); $newDateDuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateDu)); $dates .= '
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateDuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateDuNomDuMois.'
'.$newDateDuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; } if(isset($ladateau) && (string)$ladateau != (string)$ladatedu){ $originalDateAu = str_replace('/','-',$ladateau); $newDateAuJourSemaine = getJoursSemaine(date("N", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumJourSemaine = date("d", strtotime($originalDateAu)); $newDateAuNomDuMois = getMoisDiminutif(date("m", strtotime($originalDateAu))); $newDateAuNumAnnee = date("Y", strtotime($originalDateAu)); $dates .= '
-
'; $dates .= '
'; $dates .= ''.$newDateAuJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNumJourSemaine.'
'; $dates .= ''.$newDateAuNomDuMois.'
'.$newDateAuNumAnnee.'
'; $dates .= '
'; $dates .= '
'; } $horaires = $fiche->xpath("HORAIRES/Horaire[DATE_DEBUT='".$ladatedu."' and DATE_FIN='".$ladateau."']"); $hh = 0; $heur = ''; foreach ($horaires as $key => $horaire): // Nouvelles dates foreach($horaire->HEURES->Heure as $heure) { $jourlettre =''; $comptejour =0; foreach($jours as $cle => $jour){ if($horaire->HEURES->Heure->$cle && (string)$horaire->HEURES->Heure->$cle == "O"){ $comptejour++; $jourlettre .= ($jourlettre != '') ? ','.getJoursSemaine($jour) : getJoursSemaine($jour); } } if($comptejour==7){ $heur .= JTEXT::_('Tous les jours'); } else{ $heur .= $jourlettre; } //print_r($heure); $hdeb = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_DEBUT); $hfin = str_replace(':','h',(string)$heure->HEURE_FIN); if($hh > 1 ) { $heur .= ' / '; } if($hdeb!='') { if($hdeb==$hfin || $hfin < $hdeb) $heur .= ' '.JTEXT::_('à partir de ').' '.$hdeb; else $heur .= ' '.JTEXT::_('de').' '.$hdeb.' '.JTEXT::_('à').' '.$hfin; } $hh++; } /*}*/ /*if($heur != ''){ $dates .= "
".$heur; } endforeach; echo $dates; }*/ ?>

Centre de santé infirmier Saint Joseph

Une équipe de 5 infirmier(e)s interviennent 7 jours /7 sur Niederbronn, Oberbronn, Reichshoffen et environs.

  • 7 avenue Foch 67110 Niederbronn les Bains - 03 88 05 85 85
Offres de logements
Prendre RDV passeport/Carte d'identité
Menus de la cantine

Piscine
Moulin 9
Maison de l'archéologie
Délibérations
Le journal de bord du groupe scolaire
Marchés publics
Inscription à la newsletter